Annual Calendars

Jurisdiction Calendars

2021-2022 Approved Calendar

2022-2023 Approved Calendar

ACE Place Learning Centre

2021-2022 School Calendar

Arden T. Litt Centre for Learning

2021-2022 School Calendar

Barnwell School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Central Elementary School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Chamberlain School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

D.A. Ferguson Middle School

2021-2022 School Calendar

Dr. Hamman Elementary School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Enchant School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Erle Rivers High School

2021-2022 Grade 6-9 Calendar
2021-2022 Grade 10-12 Calendar

Hays School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar

Horizon MAP School

2021-2022 School Calendar

L.T. Westlake Fine Arts Elementary School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Lomond Community School

2021-2022 School Calendar

Milk River Elementary School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Taber Christian School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Taber Christian High School

2021-2022 School Calendar

Taber Mennonite Program

2021-2022 Grade 6-9 Calendar
2021-2022 Grade 10-12 Calendar

Vauxhall Elementary School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar

Vauxhall High School

2021-2022 School Calendar

W.R. Myers High School

2021-2022 School Calendar

Warner School

2021-2022 School Calendar
2021-2022 Kindergarten Calendar
2021-2022 Early Learning Calendar